Vychovávame budúcu kreatívnu generáciu | Súkromné bilingválne gymnázium Co.Bra
Zažite u nás

Kreatívne Vyučovanie Na vlastné očI

Kto k nám príde na osobnú konzultáciu, odchádza rozhodnutý prihlásiť svoje dieťa k nám. Taká je naša skúsenosť. Navštívte aj vy súkromné bilingválne gymnázium Co.Bra a zažite kreatívne vyučovanie s dôrazom na vizuálne umenie a technológie. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Prihláška na školu

Vyber si školu, kde uplatníš svoju kreativitu

Naším hlavným cieľom je vychovať úspešných kreatívnych jedincov, ktorí dokážu svojím inovatívnym myslením prinášať riešenia užitočné ako pre komunitu, kde žijú, tak aj pre spoločnosť, do ktorej patria.

Súkromné bilingválne gymnázium Co.Bra

Bilingválne štúdium

Študentom, ktorí chcú rozvíjať svoje kreatívne myslenie na vyššej úrovni a inklinujú k technológiami alebo vizuálnemu umeniu, ponúkame možnosť bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.


Škola sa aktuálne uchádza o akreditáciu dvoch študijných programov – Middle Years Programme a International Baccalaureate Programme.

Bilingválne štúdium
Rozvoj
kreativity

Moderné vzdelávanie

Poslaním a zároveň významným atribútom nášho gymnázia je vychovať príslušníkov novej kreatívnej generácie, ktorí budú schopní myslieť originálne tak, aby sa stali čo najväčším prínosom pre spoločnosť.


Preto je osobitou črtou štúdia na Co.Bra zameranie sa technológie a vizuálne umenie. Práve tieto dve sféry značne podporujú rozvoj kreativity a učia, že výnimočné myšlienky vznikajú iba vtedy, ak ľudia rôznych zameraní dokážu spolu komunikovať a spolupracovať.


Okrem iného, kreativita je jedna z najžiadanejších spôsobilostí na trhu práce. Na rozdiel od iných sa nedá plne automatizovať, a preto je jej rozvoj taký dôležitý.

Moderné vzdelávanie
Dôraz na
inováciu

Vzory, ktoré inšpirujú

Veríme, že každý študent potrebuje svoj vzor. Ten častokrát rozhodne, čomu sa bude s nadšením venovať po zvyšok svojho života.

Jedinečnou súčasťou vzdelávania na Co.Bra je preto kontakt študentov nielen s uznávanými vysokoškolskými pedagógmi, či už z Technickej univerzity v Bratislave alebo Vysokej školy výtvarného umenia, no taktiež s odborníkmi z praxe, medzi ktorými sú zakladatelia a majitelia významných slovenských firiem a organizácií.

 Vzory, ktoré inšpirujú
Zo života školy

Odborníci z praxe Martin Smatana, analytik

September – začiatok školského roka sa niesol v znamení prednášok odborníkov z praxe. Veľmi nás zaujala prednáška Martina Smatanu, ktorý nám porozprával ako v praxi využíva dáta a čo všetko nám dáta povedia napríklad aj o zdravotníctve

Vizuálne umenie

Študenti, ktorí si vyberú voliteľný predmet, nadobudnú základné zručnosti z kresby, maľby, počítačovej 2D kresby a 3D modelovania, ako aj vedomosti z dejín umenia a dizajnu.

 

Preniknú do základov fotografie, kamery aj filmovej tvorby. Pochopia význam kompozície, využitia svetla, výrazu a využijú tieto vedomosti vo vlastnej tvorbe.

 

Vyskúšajú si prácu s rôznymi materiálmi, ako napr. sklo a jeho tvarovanie, prácu s keramikou či tvorbu s tradičnými aj inovatívnymi materiálmi (módna tvorba, produktový a interiérový dizajn, tvorba hračiek a mnohé ďalšie).

Vyučovacie oblasti

Dejiny výtvarnej kultúry
Výtvarná príprava
Základy produktového, komunikačného a grafického dizajnu
Masmediálna tvorba
Digitálne technológie
Fotografia & kamera
Animácia & zvuk

Technológie

Vo voliteľnom predmete Technológie spoznajú študenti vybrané technológie, ich základné charakteristiky a možnosti vo vzťahu k ich praktickému využitiu. Osvoja si technické názvoslovia, symboly, formu ich zápisu a vyjadrenia.

 

Tematické okruhy sú rozdelené do štyroch ročníkov. Výuka predmetu Technológie začína v 2. ročníku, v ktorom sa študenti oboznámia s princípmi a nástrojmi tvorby webových stránok a základnými funkcionalitami internetu. V 3. ročníku sa naučia porozumieť ukladaniu a spracovaniu dát v počítačoch, tvorbe databáz a ich prepájaniu s webovými stránkami. V 4. ročníku si študenti osvoja základy technickej prípravy, elektrotechniky, regulácie a merania. V 5. ročníku preniknú do oblasti IoT a umelej inteligencie

Vyučovacie oblasti

Technická príprava
Databázové systémy
Spracovávanie dát
Funkcionality internetu
Modelovanie dynamických systémov
Webové stránky
Robotika

Študenti môžu kombinovať predmety z oboch špecializácií. Tento flexibilný prístup umožní každému, aby sám spoznal tú oblasť kreativity, ktorá u neho prevláda (umelecká alebo technologická), a súčasne nadobudol zručnosti, ktoré on sám považuje za dôležité a v ktorých sa chce ďalej zdokonaľovať.

Hodnoty

Imrichov seminár

Škola sídli v budove Imrichovho seminára na Kapitulskej ulici č. 20, ktorá je najstaršou ulicou v Bratislave, len niekoľko krokov od dómu sv. Martina.
Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou. Budovu dal postaviť v prvej polovici 17. storočia arcibiskup Imrich Lósy, ktorého meno nesie dodnes. Imrichov seminár je postavený v ranobarokovom slohu podľa návrhov talianskych staviteľov.
Múry budovy si pamätajú aj významných slovenských národovcov Alexandra Rudnaya, Jána Hollého a Jána Palárika. V roku 2017 bola budova kompletne obnovená a môže tak aj v nasledujúcich desaťročiach slúžiť kultúrno-vzdelávaciemu poslaniu.

Mohlo by vás zaujímať

Študenti môžu kombinovať predmety z oboch špecializácií – Vizuálne umenie a Technológie. Tento flexibilný prístup umožní každému, aby sám spoznal tú oblasť kreativity, ktorá u neho prevláda (umelecká alebo technologická), a súčasne nadobudol zručnosti, ktoré on sám považuje za dôležité a v ktorých sa chce ďalej zdokonaľovať.

Pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 bude platiť zvýhodnené školné po celú dobu štúdia a to:

1. ročník: 650 € / mesačne (6 500 €/ročne)

2. ročník: 800 € / mesačne (8 000 €/ročne)

3. ročník: 950 € / mesačne (9 500 €/ročne)

4. ročník: 1 100 € / mesačne (11 000 €/ročne)

5. ročník: 1 100 € / mesačne (11 000 €/ročne)

Riaditeľka súkromného gymnázia Co. Bra., po prerokovaní so zriaďovateľom školy oznamuje záujemcom o štúdium, že

29. apríla 2024, prebehne 1. kolo príjmacieho konania v na obsadenie záujemcov v študijnom odbore 7902 J 74-bilingválne štúdium, podľa týchto kritérií.

Podrobnosti o prihláške a termínoch

Kreatívne myslenie predstavuje schopnosť generovať nové a originálne myšlienky, hľadať nekonvenčné riešenia a flexibilne pristupovať k problémom. Okrem toho podporuje rozvoj kritického myslenia a schopnosti riešiť komplexné úlohy.

 

Podpora kreatívneho myslenia u študentov je kľúčová. Študenti, ktorí sú schopní pristupovať k informáciám kreatívne a inovatívne, sú lepšie vybavení na adaptáciu v rôznorodých situáciách a na úspešné zvládanie nových výziev. Schopnosť generovať nové nápady a riešenia pomáha budovať aj ich vnútornú motiváciu a presvedčenie o vlastnej schopnosti ovplyvňovať svet okolo seba.

 

V konečnom dôsledku je podpora kreatívneho myslenia u študentov investíciou do ich budúcnosti, ktorá im pomáha stať sa aktívnymi a flexibilnými účastníkmi moderného spoločenského a pracovného prostredia.

Angličtina je u nás automatickou a bežnou súčasťou vyučovacieho procesu. Okrem slovenského a vybraného cudzieho jazyka sú všetky predmety rovnako aj v angličtine. Anglický základ považujeme za dôležitý aspekt pri rozvoji znalostí a schopností našich študentov.

K vyučovaniu na našom gymnáziu pristupujeme inovatívnym spôsobom. Študenti sa učia v medzinárodnom kolektíve, čo sa týka vyučujúcich pedagógov a odborníkov a rovnako aj spolužiakov. Veľký dôraz dávame na vyučovanie v malých skupinách do 15 detí tak, aby mal učiteľ dostatok času a priestoru venovať sa každému študentovi.

V jednom ročníku je 30 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch tried po 15 študentov.

Naša škola vyniká v mnohých ohľadoch, čo ju robí jedinečnou a výnimočnou vzdelávacou inštitúciou. Jedným z kľúčových prvkov je naše zameranie na rozvíjanie kreativity u študentov. Poskytujeme prostredie, kde sa podporuje fantázia, inovácie a schopnosť hľadať nekonvenčné riešenia.

 

Výučba v malých skupinách prináša kvalitnejšiu formu vzdelávania s individuálnym prístupom k jednotlivým študentom, čím zabezpečujeme efektívnejšie porozumenie učiva a podporu rozvoja osobných schopností.

 

Spolupráca s odborníkmi, ktorí sú pre študentov vzorom, je ďalším dôležitým prvkom našej školy. Táto interakcia s profesionálmi v reálnom svete poskytuje našim žiakom príležitosť naučiť sa nielen teoretické poznatky, ale aj praktické skúsenosti a hodnoty, ktoré sa odzrkadľujú v úspešných životoch našich mentorov.

 

Celkovo je naša škola miestom, kde sa neustále podnecuje zvedavosť, podpora kreativity a prístup k vzdelávaniu cielený na vychovávanie nielen vynikajúcich študentov, ale aj aktívnych a spoločensky angažovaných jednotlivcov.

Ak sú v rodine dve alebo viac detí, ktoré majú záujem študovať na našej škole, máme pre vás pripravenú individuálnu ponuku školného. Štipendium pre mimoriadne nadané deti je predmetom osobného rokovania. Pre viac otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás